§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki konkursu „Świętuj 40-lecie z INGLOT” (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez spółkę INGLOT Sp. z o.o. (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373, NIP: 795-21-94-802.

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 19.09.2023 r. godz. 9:00 do 8.10.2023 r. do godz. 23:59.

3. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwani dalej Uczestnikami), które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, bądź Franczyzobiorców Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b, tj. osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.

4. Nagrody przyznawane przez Organizatora w niniejszym Konkursie przysługują Uczestnikom, którym zostały one przyznane przez Komisję Konkursową.

5. Organizator przeprowadza niniejszy Konkurs zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

6. W ramach realizacji Konkursu Organizator dokonuje wszelkich czynności, w tym przetwarza wszelkie dane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do realizacji czynności konkursowych opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest INGLOT Sp. Z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274 000,00 zł.

8. Wszelkie dane osobowe, w tym również dane pozyskane do realizacji wysyłki nagród rzeczowych, są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora, oraz ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Udzieloną zgodę osoba, może wycofać w dowolnym momencie.

9. Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie nie będą w żadnym wypadku udostępniane podmiotom trzecim, jak również nie będą wykorzystane w celach promocji produktów i usług podmiotów innych niż Organizator. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych kontaktując się pod adresem [email protected].

10. Uczestnik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

11. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

12. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Nr 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r).

13. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

14. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki

a) dokonać zakupu co najmniej jednego produktu INGLOT w sklepach stacjonarnych INGLOT lub w sklepie internetowym www.inglot.pl w terminie 19.09-08.10.2023 r.
b) odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: Który produkt INGLOT jest Twoim must-have i dlaczego? oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 08.10.2023 r. do godz. 23.59. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu będzie udostępniony na stronie www.inglot.pl/konkurs
c) wyrazić niezbędne zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody marketingowe, zgody w ramach akceptacji regulaminu.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Spośród zamieszczonych przez Uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja Konkursowa wyodrębniona przez Organizatora wybierze najciekawsze odpowiedzi i przyzna jedną nagrodę za zajęcie I miejsca, dziesięć równorzędnych nagród za zajecie II miejsca i dwadzieścia równorzędnych nagród za zajęcie III miejsca.

4. Podczas przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej osoby, pierwsze chronologicznie. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności, oryginalności pomysłu, wyjątkowości opisu i spełniania warunków zadania konkursowego. Komisja dokona wyboru trzydziestu jeden najciekawszych komentarzy po zakończeniu Konkursu.

5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. Wówczas Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

6. Treści zamieszczane w odpowiedzi na pytanie konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także naruszać obowiązujących przepisów prawa.

7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej.

§3 NAGRODY

1.Organizator przewidział następujące nagrody:

a) nagroda za zajęcie I miejsca: Voucher Beauty SPA /2 noce dla 2 osób na pobyt w Hotelu Arłamów o wartości 2 950,00 zł oraz zwiedzanie siedziby firmy INGLOT w Przemyślu. Voucher Beauty SPA może zostać zrealizowany w okresie do 12 października 2024 r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych, świąt. Okres wykorzystania Vouchera wymaga uzgodnienia z Hotelem Arłamów.
b) nagroda za zajęcie II miejsca : paczka PR z kolekcją jubileuszową o wartości 326,00 zł.
c) nagroda za zajęcie III miejsca: pomadka z kolekcji jubileuszowej o wartości 69,00 zł.

Częścią nagrody jest również opłacenie przez Organizatora podatku dochodowego od wygranej. W przypadku wygranej w konkursie, dla odebrania nagrody, konieczna jest zgoda uczestnika na podanie swoich danych zamieszczonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej w dniu 12 października 2023 r. Ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość e-mail.

3. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.

4. Aby odebrać nagrodę zwycięzcy muszą po otrzymaniu wiadomości e-mail o wygranej podać w wiadomości zwrotnej adres do jej doręczenia oraz rozliczenia podatkowego. Podanie tych adresów stanowi warunek konieczny do otrzymania nagrody.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski na koszt Organizatora na adres podany zgodnie z § 3 ust. 4.

6. Nagroda za zajęcie I miejsca nie obejmuje kosztów dojazdu/odjazdu do Hotelu Arłamów i do siedziby Firmy INGLOT.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] w czasie trwania Konkursu i w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego. Reklamacja musi również zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być również zgłaszane do Organizatora drogą pocztową tj. na adres: Inglot sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem konkurs „INGLOT KONKURS”

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw i przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie www.inglot.pl/konkurs_regulamin oraz w siedzibie Organizatora w godzinach pracy. Posty związane z konkursem będą zawierały link do regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, np. niepodanie adresu wysyłki lub nie odebranie nagrody jeżeli została ona wysłana na adres podany przez Uczestnika, jak również za nie zrealizowanie nagrody za zajęcie I miejsca w terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem oraz Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności zawierające treści obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.
b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
c) skopiowali odpowiedzi konkursowe od innych Uczestników.

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

7. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej www.inglot.pl/konkurs_regulamin.

8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.inglot.pl/konkurs_regulamin.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Świętuj 40-lecie z INGLOT”

DANE LAUREATA KONKURSU:

      1. IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………….

      2. DATA URODZENIA: ……………………………………………………………………….

      3. ADRES DO WYSYŁKI: ……………………………………………………………………….

      4. NUMER TELEFONU: …………………………………………………………………….

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres [email protected]

Produkt dodany do koszyka