REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA INGLOT”

§1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Programu lojalnościowego „Karta INGLOT” jest INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164776, o numerze REGON: 651419373, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7952194802, o kapitale zakładowym, który wynosi 9 274 000,00 PLN. Program lojalnościowy „Karta INGLOT” powstaje w celu nagradzania Klientów INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154, zwanej dalej Organizatorem. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników biorących udział w Programie. Nie można przenosić jakichkolwiek uprawnień, które wynikają z Programu przez Uczestnika na osobę trzecią.

§2. Definicje

1. Program lojalnościowy "Karta INGLOT", zwany dalej Programem, jest zorganizowanym przez INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu systemem pozwalającym na nagradzanie jego Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Karta INGLOT – plastikowa oznaczona numerem karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
3. Sklep INGLOT - stacjonarny punkt sprzedaży kosmetyków INGLOT, działający pod szyldem INGLOT, usytuowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczący w Programie lojalnościowym „Karta INGLOT”. Stale aktualizowana lista wszystkich Sklepów INGLOT biorących udział w Programie znajduje się na stronie internetowej inglot.pl/inglot-card
4. Uczestnik - osoba dokonująca zakupów produktów kosmetycznych INGLOT w Sklepach INGLOT, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Kupon – otrzymywana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Uczestnika wiadomość po zgromadzeniu 3000 punktów z informacją o możliwości skorzystania z rabatu w wysokości 30 zł.
6. Formularz zgłoszeniowy – formularz na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
8. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3. Zasady obowiązywania Programu

1. Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem przystąpi do Programu dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto Uczestnika. Każdy Uczestnik gromadzi punkty na swoim indywidualnym Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepach INGLOT.
2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. Każdy uczestnik może mieć tylko jedno Konto Uczestnika w Programie. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być w żadnym przypadku sprzedawane, przenoszone bądź zbywane w inny sposób, szczególnie pomiędzy różnymi kontami Uczestników. Nie mogą być także przedmiotem innych czynności, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie.
4. Organizator może zablokować lub usunąć Konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
5. Organizator może również zablokować lub usunąć Konto Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik sprawi, że dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym do uczestnictwa w Programie stanie się niemożliwe.
6. Zablokowane Konto Uczestnika może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny blokady.
7. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§4. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w Sklepie INGLOT osobiście przez Uczestnika, który chce przystąpić do Programu.
2. Formularz, który będzie wypełniony nieprawidłowo lub nie będzie zawierał wszystkich obowiązkowych danych, w szczególności podpisu Uczestnika, będzie zawierał niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, nie zostanie przyjęty przez Organizatora.
3. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba niepełnoletnia, która ukończyła trzynaście lat posiadająca ograniczoną zdolność.
4. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
5. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Organizatora w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.
6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych w dowolnym Sklepie INGLOT objętym Programem. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące konta w Programie Uczestnik może uzyskać pod numerem telefonu 660409881 w dni robocze w godzinach 9:00-16:00 (opłata za połączenia wg stawek obowiązujących u Operatora), pod adresem: ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

§5. Formularz zgłoszeniowy

1. Formularze zgłoszeniowe są dostępne we wszystkich Sklepach INGLOT objętych Programem na terenie całego kraju.
2. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu. Wraz z formularzem zgłoszeniowym Uczestnik otrzymuje do podpisu oświadczenie o wyrażeniu zgody na: - przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem „Karta INGLOT” przez firmę INGLOT Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). - otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail, telefon) ofert produktów i usług INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W formularzu zgłoszeniowym zawarte jest oświadczenie, że Uczestnik Programu zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia poprzez umieszczenie swojego podpisu pod tym oświadczeniem. Wyrażenie tej zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów Programu oraz na akceptację Regulaminu jest dobrowolne, jednakże warunkuje przystąpienie do Programu.
5. Załącznik nr 1 zawiera wzór formularza zgłoszeniowego z uwzględnionymi danymi, które są niezbędne do uczestnictwa w Programie.

§6. Karta INGLOT

1. Każdy Uczestnik, po złożeniu prawidłowego formularza zgłoszeniowego otrzymuje Kartę INGLOT. Karta, której wzór zostanie zawarty w Załączniku nr 2 jest oznaczona unikatowym 6-cio cyfrowym numerem oraz kodem kreskowym. Karta jest niezbędna w celu identyfikacji Uczestnika Programu. Aktywacja Karty INGLOT następuje przy pierwszym zakupie po jej otrzymaniu. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę INGLOT.
2. Karta pozostaje własnością INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154.
3. W przypadku utraty Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi telefonicznie/listownie/bądź poprzez e-mail na adres Organizatora.
4. Karta INGLOT ważna jest w Sklepach INGLOT na terenie Polski, które uczestniczą w Programie.
5. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów za zakup produktów dostępnych w Sklepach INGLOT według zasad określonych w Regulaminie.
6. W sytuacji, gdy Karta INGLOT zaginie, zostanie utracona lub skradziona, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o tym fakcie. Wówczas należy udać się do dowolnego Sklepu INGLOT, zgłosić fakt zaginięcia, utraty lub kradzieży Karty podając numer utraconej Karty. W przypadku, gdy klient nie posiada numeru Karty, powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy lub e-mail. Na tej podstawie, po wypełnieniu dokumentu dostępnego w Sklepie INGLOT, zostanie wyrobiona nowa Karta INGLOT.
7. W przypadku utraty, zaginięcia lub kradzieży Karty INGLOT, punkty zdobyte przez Uczestnika podlegają odtworzeniu na podstawie historii zakupów Uczestnika.
8. W przypadku braku powiadomienia INGLOT o utracie, zaginięciu lub kradzieży karty, INGLOT nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

§7. Zasady gromadzenia punktów

1. Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu odbywa się poprzez dokonanie dowolnego zakupu w Sklepie INGLOT biorącym udział w Programie.
2. Od momentu otrzymania Karty INGLOT Uczestnik będzie gromadzić punkty, uzyskane z zakupu produktów. Za każde wydane 1 zł naliczane będzie 5 punktów. Dopuszczalne jest przyznawanie specjalnych dodatkowych punktów, przy zakupach określonych przez Organizatora.
3. Punkty są naliczane na Konto Uczestnika poprzez okazanie Karty INGLOT lub zweryfikowanie jego nazwiska jako Uczestnika Programu.
4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, punkty za jego zakupienie są automatycznie anulowane przez Organizatora.
5. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie Kuponu, punkty nie podlegają zwrotowi na Konto Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji gdy zwrot tego towaru nastąpił na podstawie uznanej przez Organizatora reklamacji.
6. Po uzyskaniu 3000 punktów Uczestnikowi przysługuje do wykorzystania Kupon o wartości 30 złotych. Wartość Kuponu nie musi być wykorzystana podczas jednej transakcji. Kupon może zostać zrealizowany jedynie w taki sposób aby do zapłaty przez Uczestnika za każdy produkt w czasie tej transakcji pozostało co najmniej 1 zł. Wiadomość o otrzymaniu Kuponu będzie przesyłana Uczestnikowi na następny dzień po dniu dokonania zakupu uprawniającego do otrzymania Kuponu, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Wiadomość o przyznaniu Kuponu będzie również dostępna w Sklepie INGLOT.
7. Po wykorzystaniu Kuponu z konta Uczestnika odejmuje się 3000 punktów. Transakcja podczas której zostaje zrealizowany kupon nie zostaje wliczona do Programu zbierania punktów.
8. Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika jedynie wraz z okazaniem Karty INGLOT.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania różnego rodzaju promocji, dzięki którym będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ramach Programu.
10. Organizator zastrzega również możliwość wskazania kolekcji, czy też produktów, które nie będą objęte niniejszym Programem lub co do których w inny sposób naliczane będą punkty za zakupy i/lub udzielane rabaty.

§8. Zakończenie uczestnictwa w programie

1. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając oświadczenie o rezygnacji w którymkolwiek Sklepie INGLOT, listownie lub e-mailem. Uczestnik dokonujący rezygnacji zobowiązany jest do odesłania Karty INGLOT listownie lub oddania jej w dowolnym Sklepie INGLOT. Oświadczenie składane w Sklepie INGLOT oraz oświadczenie listowne powinno być podpisane własnoręcznie. Oświadczenie listowne oraz w formie e-mail powinno zostać wysłane na adres pocztowy lub adres e-mail [email protected]. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, wyraźne stwierdzenie woli rezygnacji oraz numer Karty INGLOT. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia zebrane punkty na koncie zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
2. Wykreślenie danych Uczestnika z systemu następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o rezygnację.
3. Wykreślenie Uczestnika z systemu powoduje skasowanie na jego indywidualnym koncie wszystkich pozostałych punktów, które nie zostały wcześniej wykorzystane.

§9. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154 w celach związanych z realizacją programu „Karta INGLOT”.
2. Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z otrzymywania ofert handlowych wysyłanych pocztą e-mail, SMS-em, na które wyraził zgodę poprzez wysłanie tej informacji na adres [email protected] lub listownie na adres INGLOT Sp. z o.o., zachowując jednocześnie Kartę INGLOT oraz prawa i obowiązki wynikające z jej posiadania.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych Uczestnik może uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00 - 16:00 pod numerem telefonu 660409881 (opłata za połączenia wg stawek obowiązujących u Operatora), pod adresem: ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 lub pisząc na adres e-mail: [email protected].
4. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl;
  • Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

- Uczestnictwa w programie INGLOT „Karta INGLOT” w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 5 lat od dokonania ostatniej transakcji kartą lub wycofania udzielonej zgody,
- Marketingu oraz promocji produktów INGLOT w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane aż do momentu wycofania udzielonej zgody,
- Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

  • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz INGLOT, podmiotom, którym INGLOT powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić uczestnictwo w programie INGLOT „Karta INGLOT”.
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§10. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, uczestnictwa w Programie m.in. dot. naliczania punktów oraz nagród mogą być zgłaszane pisemnie na adres INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 lub na adres e-mail [email protected].
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres pocztowy dla doręczeń, numer „Karty INGLOT”, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej złożenia Organizatorowi.
5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku jej rozpatrzenia pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

§11. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 23.05.2018r.
2. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz dacie obowiązywania zmiany poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej inglot.pl/inglot-card co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem oraz przesłanie tej informacji na adres e-mail Uczestnika.
3. Zmiana Regulaminu w czasie trwania Programu może nastąpić w sytuacjach gdy konieczność tej zmiany wynika z ważnych przyczyn.
4. Do ważnych przyczyn zalicza się następujące okoliczności:
a) zmiana strategii handlowej lub marketingowej INGLOT Spółka z o.o.;
b) istotna zmiana sytuacji rynkowej;
c) przyczyny ekonomiczne leżące po stronie INGLOT Sp. z o.o.;
d) zmiana procesów lub systemów sprzedaży;
e) konieczność modyfikacji systemów informatycznych INGLOT Sp. z o.o.;
f) dostosowanie niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;
g) uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników.
5. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.
7. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie miał prawo do uzyskania kuponu pod warunkiem, że zebrał odpowiednią ilość, punktów. Po wznowieniu Programu punkty zebrane przez Uczestnika nie tracą ważności. W przypadku rozpoczęcia nowego programu lojalnościowego przez Organizatora i przystąpieniu do niego przez Uczestnika, punkty zebrane, a nie wykorzystane w ramach Programu lojalnościowego „Karta INGLOT” będą doliczane do nowego programu lojalnościowego.
8. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.LISTA SKLEPÓW INGLOT WŁĄCZONYCH DO PROGRAMU


Białystok - Atrium Biała - ul. Czesława Miłosza 2, 15-005 Białystok
Bielsko Biała - Galeria Sfera - ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko Biała
Bielsko-Biała - Gemini Park (wyspa) - ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz - Focus Mall - ul. Jagiellońska 39-47, 85-049 Bydgoszcz
Bydgoszcz - Galeria Pomorska - ul. Fordońska 141, 85-739 Bydgoszcz
Bydgoszcz - Zielone Arkady - al. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz
Czeladź - M-1 - ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź
Częstochowa - Galeria Jurajska - al. Wojska Polskiego 207, 42-202 Częstochowa
Częstochowa - M-1 - ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa
Dąbrowa Górnicza - Górnicza Pogoria - ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Dębica - Galeria Dębicka - ul. Ks. Nosola 2, 39-209 Dębica
Gdańsk - Alfa Centrum - ul. Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk
Gdańsk - Galeria Bałtycka - ul. Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk
Gdańsk - Madison - ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk
Gdańsk - Manhattan - ul. Jaśkowa Dolina 16/2, 80-252 Gdańsk
Gdynia - Riviera - ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
Gliwice - Forum - ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice
Gorzów Wlkp. - CH Nowa Park - ul. Przemysłowa 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Grudziądz - Alfa Centrum - ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz
Iława - Galeria Jeziorak - ul. Królowej Jadwigii 6, 14-200 Iława
Inowrocław - Galeria Solna - ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław
Jarosław - Stara Ujeżdżalnia - ul. Sikorskiego 2a, 37-500 Jarosław
Jastrzębie Zdrój - Galeria Jastrzębie - ul. Warszawska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Jelenia Góra - Galeria Sudecka - al. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
Katowice - Galeria Katowicka - ul. 3-Maja 30, 40-097 Katowice
Katowice - Silesia City Center - ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice
Kędzierzyn Koźle - Ogrody Odrzańskie - ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn Koźle
Kielce - Galeria Echo Salon - ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce
Kielce - Galeria Korona - ul. Warszawska 26, 55-093 Kielce
Kobierzyce (Bielany Wrocławskie) - Aleja Bielany - ul. Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce (Bielany Wrocławskie)
Koszalin - Atrium - ul. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin
Kraków - Bonarka City Center - ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków
Kraków - Czyżyny - ul. Medweckiego 2, 31-870 Kraków
Kraków - Galeria Kazimierz - ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków
Kraków - Galeria Krakowska - ul. Pawia 5, 31-154 Kraków
Kraków - Krokus (Real) - ul. Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków
Kraków - M-1 - al. Pokoju 67, 31-580 Kraków
Kraków - Park Handlowy Zakopianka - ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
Legnica - Galeria Piastów - ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica
Leszno - Galeria Leszno - al. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 Leszno
Lubin - Cuprum Arena - ul. Orkana 6, 59-300 Lubin
Lublin - Galeria Orkana - ul. Sikorskiego 20, 20-504 Lublin
Lublin - Atrium Felicity - al. Witosa 32, 20-315 Lublin
Lublin - VIVO! Lublin - ul. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin
Łódź - Galeria Łódzka - ul. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź
Łódź - Manufaktura - ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
Mielec - Galeria Nawigator - ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec
Nowy Sącz - Trzy Korony - ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz
Nysa - Salon INGLOT - ul. Rynek32/1u, 48-300 Nysa
Olsztyn - Aura Centrum Olsztyna - al. M. J. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
Olsztyn - Galeria Warmińska - ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
Opole - Karolinka - ul. Wrocławska 154, 45-837 Opole
Opole - Solaris Center - Plac Kopernika 16, 45-040 Opole
Ostrowiec Świętokrzyski - Galeria Ostrowiec - ul. Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Piła - VIVO! - ul. 14 Lutego 26, 64-920 Piła
Poznań - Avenida - ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
Poznań - Plaza - ul. Drużbickiego 2, 61-735 - Poznań
Poznań - Stary Browar - ul. Ratajczaka 2, 61-813 Poznań
Poznań - Posnania - ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
Poznań - Galeria King Cross Marcelin - ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
Przemyśl - Galeria Sanowa - ul. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl
Puławy - Galeria Zielona (wyspa) - ul. Lubelska 2, 24-100 Puławy
Radom - Galeria Słoneczna - ul. Chrobrego 1, 26-609 Radom
Rumia - Auchan - ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
Rzeszów - Galeria Rzeszów - al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
Rzeszów - Millenium Hall - ul. Kopisto 1, 35-030 Rzeszów
Rzgów - Ptak Outlet - ul. Żeromskiego 8, 95-030 Rzgów
Słupsk - Jantar - ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk
Stalowa Wola - Vivo! - ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola
Szczecin - Galaxy - al. Wyzwolenia 18, 70-552 Szczecin
Szczecin - Galeria Kaskada - al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
Toruń - Bielawy - ul. Olsztyńska 8, 87-100 Toruń
Toruń - Atrium Copernicus - ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń
Tychy - Gemini Park - ul. Towarowa 2C, 43-100 Tychy
Wałbrzych - Galeria Victoria - ul. 1 Maja 64, 58-300 Wałbrzych
Warszawa - Promenada - ul. Ostrobramska 75c, 04-165 Warszawa
Warszawa - Sadyba Best Mall - ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa
Warszawa - Blue City - al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
Warszawa - Factory Ursus - ul. Plac Czerwca 1976r. 6, 02-495 Warszawa
Warszawa - Galeria Mokotów salon - ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
Warszawa - Centrum Janki - ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki k/Warszawy
Warszawa - King Cross Praga - ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
Warszawa - M-1 Marki - ul. Piłsudskiego1, 00-078 Warszawa
Warszawa - Atrium Targówek - ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa
Warszawa - Wola Park - ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
Warszawa - Złote Tarasy - ul. Złota 59, 00-819 Warszawa
Warszawa - Arkadia - ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
Warszawa - Blue City - al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
Warszawa - Galeria Północna - ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa
Warszawa - INGLOT Pro Studio (Rezydencja Foksal) - ul. Kopernika 5, 00-367 Warszawa
Włocławek - Wzorcownia - ul. Kilińskiego 3, 87-800 Włocławek
Wrocław - Arkady Wrocławskie - ul. Powstańców Śląskich 2/4, 53-833 Wrocław
Wrocław - Fashion Outlet - ul. Graniczna 2, 54-510 Wrocław
Wrocław - Magnolia Park - ul. Legnicka 60, 54-204 Wrocław
Wrocław - Galeria Dominikańska - Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław
Wrocław - Real Korona - ul. Krzywoustego 126, 50-421 Wrocław
Wrocław - Pasaż Grunwaldzki - Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław
Wrocław - Wroclavia - ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław
Zabrze - M-1 - ul. Plut. R. Szkubacza, 41-800 Zabrze
Zabrze - Platan - Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze
Zamość - Galeria Twierdza - ul. Przemysłowa 10, 22-400 Zamość
Zielona Góra - Focus Mall - ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra

Produkt dodany do koszyka