Już zarejestrowany?

Zapomniałeś hasła?

Utwórz konto

Podaj adres e-mail aby utworzyć konto

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

obowiązuje od 30.01.2016r.

1. Regulamin określa:

a) usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) sklep internetowy „INGLOT” - sklep internetowy prowadzony przez „INGLOT” Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu,
d) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) ochronę danych osobowych,
g) warunki zmiany regulaminu

2. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zwany dalej INGLOT.

3. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest Klient sklepu internetowego prowadzonego przez „INGLOT” Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, zwany dalej Klient.

4. Rodzaj usług świadczonych przez INGLOT drogą elektroniczną:

a) założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl
b) usługa newsletter – polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na wskazany adres e-mail informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez INGLOT.*

5. Usługi określone w pkt 4 świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się INGLOT:

1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia opisanych powyżej wymogów technicznych, Usługodawca zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane następujące technologie: Adobe , XML, cookies. INGLOT przy wykonywaniu usług świadczonych drogą elektroniczną podejmuje wszechstronne działania, które obejmują ochronę systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu internetowego INGLOT, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta - na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta na wskazany podczas rejestracji adres email wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl zakładki „załóż konto” albo „stwórz konto” - w zależności od używanej formatki - oraz wypełnienie formularza rejestracji. Podczas rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z prawem odstąpienia od umowy a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania tych danych, oznaczonych jako obligatoryjne, nie jest możliwe założenie Konta Klienta oraz realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną. Kolejnym etapem rejestracji jest naciśniecie „Zarejestruj się”, po czym na podany adres email, zostanie przez INGLOT wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.

Zalogowanie do Sklepu internetowego INGLOT jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Klienta i wymaga każdorazowo naciśnięcia zakładki „zapisz się”, albo „zaloguj się” - w zależności od używanej formatki - podania wskazanego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej - adres e-mail - oraz hasła.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa newsletter – zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres email informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez INGLOT. Do korzystania z usługi newsletter konieczne jest założenie Konta Klienta.*

10. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie INGLOT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INGLOT wskazany w pkt 2 Regulaminu, oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia swojego Konta Klienta i/lub otrzymywania newsletter podając adres poczty elektronicznej -adres e-mail- aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
b) INGLOT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą przyczyny związane ze zmianami organizacyjnymi INGLOT, zmianami prawnymi, zmianami związanymi z zakresem i rodzajem świadczonych usług, zmianami dotyczącymi wymagań technicznych.
c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie tych usług za zgodą obu Stron będzie skutkowało ich zablokowaniem, a w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania usługi Konta Klienta usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego lecz nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

11. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, o kapitale zakładowym: 9 274 000,00 zł, KRS 0000164776; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS; NIP:795-21-94-802;

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje podczas rejestracji.

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia produktów za pośrednictwem sklepu internetowego INGLOT.

Dane osobowe są wykorzystywane przez INGLOT i mogą zostać udostępnione podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2 Warszawa 02-823, NIP 527 00 22 391, KRS 0000047237, REGON 012005407.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z INGLOT na adres: „INGLOT” Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl

Klient ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, zmian oraz aktualizacji 2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia; 3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4) uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

INGLOT, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

12. Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego INGLOT. Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć INGLOT - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13. Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl lub
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer + 48 16 678 02 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz Klient otrzyma odpowiedź o sposobie jej rozpatrzenia w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez INGLOT.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowienia Regulaminu sklepu internetowego INGLOT.

15. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

16. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.inglot.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

*obowiązuje od 30.01.2016r.