Posiadasz konto?

Zapomniałeś hasła?

Utwórz konto

Wprowadź adres e-mail aby utworzyć konto.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Budynek biurowo-administracyjny z częścią socjalną pt. CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE”

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

INGLOT Sp. z o.o.
37- 700 Przemyśl, ul. Lwowska 154
KRS 0000164776, SR Rzeszów, XII Wydział KRS
NIP: 795- 21- 94-802, tel. fax. 016 678 02 10/11
e-mail – kkramarz@inglot.pllnessel@inglot.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, które zostanie przeprowadzone na zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Skład dokumentacji

1. Zapytanie ofertowe.
2. Załącznik nr 1 do ZO – Formularz oferty.
3. Załącznik nr 2 do ZO – Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 3 do ZO – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
5. Załącznik nr 4 do ZO – Projekt umowy.
6. Załącznik nr 5 do ZO – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 6 do ZO – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
8. Załącznik nr 7 do ZO – Wykaz podwykonawców.
9. Załącznik nr 8 do ZO – Dokument gwarancji jakości.
10. Załącznik nr 9 do ZO – Dokumentacja projektowa.

Pobierz dokumenty

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane: "Budynek biurowo-administracyjny z częścią socjalną pt. CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE"


Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy informuje co następuje:

Pytanie nr 1

1. W otrzymanej dokumentacji nie ma plików dwg (są tylko pdf-y), które znacznie przyspieszyłyby nam proces przedmiarowania robót.
Prośba z naszej strony o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formacie DWG.

Odpowiedź:

Na etapie ofertowania i przetargu nie przekazujemy oferentom projektów w formacie edytowalnym.

Pytanie nr 2

Prośba o przesłanie załączników od 1-9 w formacie *.doc edytora WORD, abyśmy nie musieli tworzyć tabel "od zera". (m.in. formularz oferty i pozostałe oświadczenia).

Odpowiedź:

Załączniki 1-8 w formacie edytowalnym są dostępne: pobierz

Pytanie nr 3

W punkcie III.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ale jest możliwość stosowania zamienników o nie gorszych parametrach.
Prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć w świetle ww. zapisu "ofertę równoważną".

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie III. 4 błędnie podał informacje dotyczące składania ofert równoważnych. Powinno być:

4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.”

Pytanie nr 4

Termin podany jako ostateczny na składanie ofert oraz termin otwarcia ofert to 25.06.2017 (niedziela). Proszę o potwierdzenie, czy tak ma zostać, czy przesunąć na poniedziałek 26.06.2017?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert oraz otwarcia ofert na dzień 26 czerwca 2017 r. godziny składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 5

Czy ściany murowane oznaczone w dokumentacji jako nienośne mamy ująć w konstrukcji budynku, czy to etap późniejszy?

Odpowiedź:

W zakresie oferty należy uwzględnić jedynie ściany nośne.

Pytanie nr 6

Czy schody stalowe wokół szybu windowego wchodzą w zakres niniejszego przetargu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Uzupełnienie dokumentacji o dokumentację geologiczno-inżynierską.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest dostępna: pobierz

Pytanie nr 8

Proszę potwierdzić, że zakres oferty nie obejmuje :

- robót wykończeniowych wewnątrz budynku tj. tynków, okładzin, malowania, posadzek,

sufitów podwieszonych, żaluzji wewnętrznych

- posadzek i warstw podposadzkowych

- izolacji akustycznej ze styropianu na stropach miedzykondygnacyjnych

- ścianek działowych

- ścianek wewnętrznych aluminiowych

- stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej

- żadnych robót branży elektrycznej, również sieci elektrycznych zewnętrznych

Odpowiedź:

Zakres oferty nie przewiduje wymienionych zadań.

Pytanie nr 9

Czy zakres oferty obejmuje w kondygnacji „-1” wykonanie okładziny stropu z lamelowej płyty sufitowej PAROC CGL gr. 5cm.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 10

Czy zakres oferty obejmuje beton spadkowy na płycie fundamentowej.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 11

Zgodnie z zapisem w pkt.2 ZO przedmiot oferty obejmuje : „wykonanie elewacji – fasada wentylowana”.

Pytanie : Czy zakres oferty obejmuje wykonanie elewacji w pełnym zakresie tj. fasada wentylowana ; ściany osłonowe słupowo-ryglowe; tynk elewacyjny; zewnętrzną ślusarkę okienną i drzwiową, żaluzje elewacyjne, czy tylko okładzinę ceramiczną (tj. fasada wentylowana).

Odpowiedź:

Zakres oferty jest określony w opisie technicznym opracowania „Projekt wykonawczy - Architektura” na str. 12-A w podrozdziałach:

- Wykończenie elewacji - fasada wentylowana
- Wykończenie elewacji - osłony urządzeń instalacyjnych.

Pytanie nr 12

Czy zakres oferty obejmuje wykonanie świetlika dachowego

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 13

Czy zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachu z pełnym wykończeniem wynikającym z dokumentacji, w tym nawierzchnie z płytek porcelanowych.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 14

Proszę potwierdzić, że zakres robót branży sanitarnej obejmuje tylko wykonanie drenażu opaskowego, wykonanie wodociągu i przyłącza (na planszy PZT jest również kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 15.

Proszę o potwierdzenie zakresu robót jn:

 • Rusztowania do robót elewacyjnych. Odpowiedź: PO STRONIE WYKONAWCY
  - Elewacja wentylowana z płytek Grespania.
  Odpowiedź: W ZAKRESIE OFERTY
  - Elewacje z blachy perforowanej cięto-ciągnionej. Odpowiedź: W ZAKRESIE OFERTY
  - Elewacje z dociepleniem z wełny min. + tynk silikonowy. Odpowiedź: W ZAKRESIE OFERTY
  - Elewacje aluminiowo-szklane.
  Odpowiedź: WYŁĄCZONE Z OFERTY, Z WYJĄTKIEM ŚWIETLIKA DACHOWEGO
  - Żaluzje elewacyjne ruchome.
  Odpowiedź: POZA ZAKRESEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  - Żaluzje osłonowe stałe na słupkach stalowych na dachu.
  Odpowiedź: POZA ZAKRESEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 16.

Proszę o niezwłoczne wskazanie w porozumieniu z Projektantem ww. inwestycji, autoryzowanego dostawcy i wykonawcy posiadającego wyłączność na wykonanie:
- Elewacji z Płyt elewacyjnych z gresu porcelanowego Coverlam Basic Negro 1000x3000x5,6 mm -- fasada wentylowana;
-
Tarasów Płytki porcelanowe Grespania Dock 60,3x60,3x2,0 cm -- imitacja cementu, układane luźno na nóżkach dystansowych;
Proszę też o jednoznaczne numeryczne sprecyzowanie katalogowej wersji kolorystycznej płytek Grespania Dock, gdyż nie jest podana w projekcie.

Odpowiedź:

Po wysłanych zapytaniach dotyczących dostępności płyt elewacyjnych i płyt porcelanowych, otrzymaliśmy odpowiedź o dostępności wspomnianych materiałów. Dostawa i wykonanie zadań przewidzianych w zapytaniu ofertowym Inwestor powierza Wykonawcy.
Wersja kolorystyczna płytek Grespania Dock 60,3x60,3x2,0 cm to ANTRACITA 52DORR65 (96-50).

Pytanie nr 17.

W związku z napotkanymi trudnościami z otrzymaniem od podwykonawców wiążącej oferty cenowej, proszę o niezwłoczne podanie konkretnego dostawcy płytek ceramicznych (porcelanowych) Grespania Dock na budowę budynku biurowego z częścią socjalną INGLOT w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154 (rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego). Proszę też o sprecyzowanie katalogowej wersji kolorystycznej, gdyż nie jest podana w projekcie.

Odpowiedź:

Dostawa materiałów jest po stronie Wykonawcy. Wersja kolorystyczna płytek Grespania Dock 60,3x60,3x2,0 cm - ANTRACITA 52DORR65 (96-50)

Pytanie nr 18.

W projekcie konstrukcyjnym podane są ściany nośne murowane z betonu komórkowego klasy 700, gr. 25 cm.
Bloczki z bet. komórk. dostępne u prod. H+H są w wymiarach 24(grubość) x 25 cm (wysokość).
Proszę o podanie producenta bloczków w grub. 25 cm lub zaproponowanie innego rozwiązania.

Odpowiedź:

Szerokość bloczków z betonu komórkowego należy przyjąć 24 cm, jak dla bloczków produkcji H+H lub Solbet. Klasa bloczków minimum 600. Alternatywnie w ścianach nośnych (osie 8-9'/E1-F) można zastosować bloczki Silka E24 gr. 24 cm.


Pytanie nr 19.

Co ma znajdować się w zakresie oferty na dostawę i montaż świetlika dachowego : czy sama dostawa szkła z modułami fotowoltaicznymi do świetlika, czy też pełna instalacja włącznie z inwerterami, okablowaniem, skrzynkami i zabezpieczeniami.


Odpowiedź:

W zakresie oferty należy przewidzieć dostawę szkła z modułami fotowoltaicznymi. Przesyłamy projekt instalacji fotowoltaicznej: pobierz

Pytanie nr 20.

Czy instalacja fotowoltaiczna będzie posiadała zabezpieczenie przeciwwypływowi, czy też zostanie wpięta on-grid.


Odpowiedź:

Brak montażu instalacji fotowoltaicznej w zakresie oferty.

Pytanie nr 21.

Czy istnieją projekty instalacji od strony elektrycznej, czy tez będą one po stronie wykonawcy.


Odpowiedź:

Instalacja elektryczna nie jest objęta zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 22.

Co z uzgodnieniami z zakładem energetycznym.

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna nie jest objęta zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 22.

Zakres oferty obejmuje również przygotowanie terenu pod inwestycję. Proszę sprecyzować zakres tych prac.Czy zakres oferty obejmuje wykonanie robót ziemnych tj. wykopy i zasypki fundamentów.

Odpowiedź:

W ofercie należy zawrzeć zakres prac niezbędny do prowadzenia i wykonania prac budowlanych objętych zapytaniem. Tak zakres robót obejmuje wykopy i zasypki fundamentów.