§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki konkursu "Wygraj kurs makijażu Inglot PRO” (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez spółkę AP Design Sp. z o.o. (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549006, NIP 123-129-57-57, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych.

2. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem internetowym Instagram. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi internetowemu Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu.

3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 03.02.2020  do dnia 05.02.2020

4. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich rodziców (zwani dalej Uczestnikami), które zamieszkują Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, bądź Franczyzobiorców Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b, tj. osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.

5. Nagrody przyznawane przez Organizatora w niniejszym Konkursie przysługują Uczestnikom, którym zostały one przyznane przez Komisję Konkursową.

6. Organizator przeprowadza niniejszy Konkurs zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

7. Konkurs organizowany jest za pomocą środków przekazu na odległość. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, dostępu do internetu, profilu na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi, korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej.

8. W ramach realizacji Konkursu Organizator dokonuje wszelkich czynności, w tym przetwarza wszelkie dane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  do realizacji czynności konkursowych opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AP Design Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul Puławska 38, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549006, NIP 123-129-57-57, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 złotych.

10. Wszelkie dane osobowe, w tym również dane pozyskane do realizacji wysyłki nagród rzeczowych, są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora, oraz ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. . Udzieloną zgodę osoba, może wycofać w dowolnym momencie.

11. Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie nie będą w żadnym wypadku udostępniane podmiotom trzecim, jak również nie będą wykorzystane w celach promocji produktów i usług podmiotów innych niż Organizator. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych kontaktując się pod adresem [email protected]

12. Uczestnik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

13. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Nr 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r).

15. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

16. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod adresem https://www.instagram.com/kolorowekredki/ (zwana dalej: „Fanpage“), zamieszczonej w serwisie Instagram. na platformie Instagram. Na Fanpag’u zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika jest napisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie: Co najbardziej podoba Ci się w programie kursu makijażu INGLOT PRO www.inglot.pl/makeup-school . Uczestnik może również udostępnić w/w post konkursowy lecz nie jest to warunek udziału w konkursie.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować a jeżeli chce uczestniczyć w Konkursie musi wpisać oświadczenie o treści „Akceptuję Regulamin” w treści swojego komentarza będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe.

3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram.

4. Spośród zamieszczonych przez Uczestników komentarzy, Komisja Konkursowa wyodrębniona przez Organizatora, wybierze jedną najciekawszą odpowiedź i przyzna jedną  nagrodę.

5. Podczas przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej osoby, pierwsze chronologicznie. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium oryginalności pomysłu, wyjątkowości opisu i spełniania warunków zadania konkursowego. Komisja dokona wyboru jednego najciekawszego komentarza po zakończeniu Konkursu, nie później niż do 07 lutego 2020r.

6. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. Wówczas Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika. W  przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcę z nagrody  Organizator  zastrzega  sobie  prawo przyznania  nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

7. Treści zamieszczane w komentarzach będących odpowiedzią na zadanie konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Instagram, Regulaminem konkursu.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej.

§3
NAGRODY

1. Organizator przewidział dla zwycięzców Konkursu jedną nagrodę w postaci miejsca na kursie w szkole makijażu INGLOT PRO STUDIO.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 07.02.2020r. Organizator poinformuje zwycięzcę Konkursu poprzez wiadomość prywatną na Instagram o wygranej niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @kolorowekredki na Instagramie poprzez wiadomość mailową na adres [email protected] w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych komentarzy stanowiących odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnik, który zwycięży, w celu uzyskania nagrody powinien podać dane do korespondencji. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora .

§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu i w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego. Reklamacja musi również zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora tj. na adres:

AP Design Sp. z o.o.
Puławska 38, 05-500 Piaseczno
z dopiskiem „WYGRAJ KURS MAKIJAŻU INGLOT PRO”

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Instagram oraz obwiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw i przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie  : www.inglot.pl oraz w siedzibie Organizatora. Posty związane z konkursem będą zawierały link do regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, np. niepodanie adresu korespondencyjnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem oraz regulaminem Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram, w szczególności zawierające treści obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora. ;

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

f) skopiowali odpowiedzi konkursowe od innych Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

8. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

9. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora.

10. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.inglot.pl i poinformowania o tym na fanpage’u Organizatora.

Produkt dodany do koszyka