§1 Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki konkursu „INGLOT PLAYINN X Julia Kostera” (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez spółkę INGLOT Sp. z o.o. (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373, NIP: 795-21-94-802.

2. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem internetowym Instagram. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

3. Konkurs trwa dnia od 12.09.2022r. godz. 10:00 do 16.09.2022r. do godziny 23:59.

4. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu), które odbierają nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią (zwani dalej Uczestnikami) i które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, bądź Franczyzobiorców Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b, tj. osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą po-zostającą we wspólnym pożyciu.

5. Nagrody przyznawane przez Organizatora w niniejszym Konkursie przysługują Uczestnikom, którym zostały one przyznane przez Komisję Konkursową.

6. Organizator przeprowadza niniejszy Konkurs zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

7. W ramach realizacji Konkursu Organizator dokonuje wszelkich czynności, w tym przetwarza wszelkie dane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do realizacji czynności konkursowych opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest INGLOT Sp. Z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274 000,00 zł.

9. Wszelkie dane osobowe, w tym również dane pozyskane do realizacji wysyłki nagród rzeczowych, są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora oraz ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Udzieloną zgodę osoba może wycofać w dowolnym momencie.

10. Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie nie będą w żadnym wypadku udostępniane podmiotom trzecim, jak również nie będą wykorzystane w celach promocji produktów i usług podmiotów innych niż Organizator. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, kontaktując się pod adresem [email protected]

11. Uczestnik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

12. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Nr 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r).

14. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

15. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu Instagram oraz obwiązujących przepisów prawa.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wykona Zadanie konkursowe w czasie jego trwania. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na spełnieniu łącznie poniżej wymienionych warunków:

a. Zaobserwowanie profilu na Instagramie: @inglotpolska,

b. Odpowiedź na pytanie konkursowe pod zdjęciem konkursowym w komentarzu: „Dlaczego to właśnie Ty chcesz wygrać PR BOX ze wszystkimi kosmetykami z kolekcji Julii Kostery“. oraz dodanie adnotacji „AKCEPTUJE REGULAMIN”.

c. Polubienie zdjęcia konkursowego na profilu @inglopolska 

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

4. Profil Uczestnika powinien być profilem otwartym.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,

d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła składającą się z czterech osób Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu wybierze pięciu zwycięzców i pięć równorzędnych nagród. Odpowiedź na pytanie konkursowe będzie oceniana pod względem kreatywności odpowiedzi na zadane pytanie. Każda nagroda obejmuje zestaw kosmetyków z kolekcji INGLOT PLAYINN X JULIA KOSTERA. Częścią nagrody jest również opłacenie przez Organizatora podatku dochodowego od wygranej. W przypadku wygranej w konkursie, dla odebrania nagrody, konieczna jest zgoda uczestnika na podanie swojej danych zamieszczonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Podanie tych danych jest niezbędne w celu rozliczenia podatku. W przypadku braku podania tych danych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych komentarzy stanowiących odpowiedzi na zadanie konkursowe.

3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców w dniu 20 września 2022 r.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w insta stories @inglotpolska w dniu 20 września 2022 r.

5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana przez organizatora Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

7. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na jego koszt za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przy-słania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającej o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

8. Fundatorem Nagród jest Organizator.

9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] w czasie trwania Konkursu i w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego. Reklamacja musi również zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora tj. na adres:

3. Inglot sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl z dopiskiem konkurs „INGLOT PLAYINN X JULIA KOSTERA”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

7. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

9. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

10. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie inglot.pl i poinformowania o tym na profilu Instagram Organizatora.

 

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na inglot.pl i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych lub dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na inglot.pl i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.

 

Załączniki:

 

1. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

2. Formularz z danymi osobowymi

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „INGLOT PLAYINN X Julia Kostera”

…………………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica)

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Niniejszym oświadczam, że ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/opiekunem z pełnią praw rodzicielskich/opiekunem prawnym* Uczestnika Konkursu .....................................................… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu). Wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie organizowanym na profilach Instagram „INGLOT PLAYINN X Julia Kostera” , akceptuję Regulamin Konkursu i przyjmuję do wiadomości, że jego/jej dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Inglot z siedzibą w Przemyślu, w celu organizacji i realizacji Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

*niepotrzebne skreślić

 

............................................................

(Miejsce, data) (Podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „INGLOT PLAYINN X JULIA KOSTERA”

DANE LAUREATA KONKURSU:

1. IMIĘ I NAZWISKO:

2. DATA URODZENIA:

3. ADRES DO WYSYŁKI:

4. NUMER TELEFONU:

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres [email protected].

Produkt dodany do koszyka