§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki konkursu "Konkurs Walentynkowy z INGLOT” (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez spółkę INGLOT Sp. z o.o. (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON:  651419373,  NIP: 795-21-94-802.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 8.02.2021 - godz.17:30 do dnia 14.02.2020 - godz. 23:59
3. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem YouTube. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Serwis YouTube nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich rodziców (zwani dalej Uczestnikami), które zamieszkują Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, bądź Franczyzobiorców Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b, tj. osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
Oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.
6. Nagrody przyznawane przez Organizatora w niniejszym Konkursie przysługują Uczestnikom, którym zostały one przyznane przez Komisję Konkursową.
7. Organizator przeprowadza niniejszy Konkurs zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem internetowym Facebook.
8. Konkurs organizowany jest za pomocą środków przekazu na odległość. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, dostępu do internetu, konta w serwisie YouTube wyłącznie z prawdziwymi danymi, korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej.
9. W ramach realizacji Konkursu Organizator dokonuje wszelkich czynności, w tym przetwarza wszelkie dane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Nr 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r). do realizacji czynności konkursowych opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu.
10. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest INGLOT Sp. Z o.o.  z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274 000,00 zł.
11. Wszelkie dane osobowe, w tym również dane pozyskane do realizacji wysyłki nagród rzeczowych, są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora, oraz ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. . Udzieloną zgodę osoba, może wycofać w dowolnym momencie.
12. Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie nie będą w żadnym wypadku udostępniane podmiotom trzecim, jak również nie będą wykorzystane w celach promocji produktów i usług podmiotów innych niż Organizator. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych kontaktując się pod adresem [email protected]
13. Uczestnik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
14. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
15. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.§ 2WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W KONKURSIE1. Aby wziąć udział w konkursie należy: - być subskrybentem lub zasubskrybować kanał Inglot.pl na YouTube.
2. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem kanału YouTube Organizatora, na którym zostaną w dniu 8 lutego 2021r. oraz 10 lutego 2021r. zamieszczone dwa filmy reklamowe oraz  umieszczone zadanie konkursowe. Zadaniem Uczestnika jest napisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie: ”Bez którego produktu marki INGLOT nie wyobrażasz sobie swojego makijażu na walentynki i dlaczego?” Uczestnik może również udostępnić w/w post konkursowy, polubić ten post lecz nie jest to warunek udziału w konkursie.
3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować, a jeżeli chce uczestniczyć w Konkursie musi wpisać oświadczenie o treści „Akceptuję Regulamin” w treści swojego komentarza będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe.
4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie YouTube.
5. Podczas przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej osoby, pierwsze chronologicznie. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium oryginalności pomysłu, wyjątkowości opisu i spełniania warunków zadania konkursowego. Komisja dokona wyboru pięciu najciekawszych komentarzy po zakończeniu Konkursu, nie później niż do 15.02.2020r.
6. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. Wówczas Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika. W przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcę z nagrody  Organizator  zastrzega  sobie  prawo przyznania  nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
7. Treści zamieszczane w komentarzach będących odpowiedzią na zadanie konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem konkursu.
8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej.§3NAGRODY1.Organizator przewidział dla zwycięzców Konkursu pięć równorzędnych nagród. Każda nagroda będzie zawierać : Kasetkę Freedom System Flexi 2 Become 1 (B6), Zestaw do maki-jażu Perfect Couple, - 6 cieni (wkładów FS): 463, 397, 309, 705, 402, 327.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu … w aktualizacji wpisu konkursowego i na kanale YouTube. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej zarówno w aktualizacji wpisu konkursowego, jak i wiadomością e-mail. Jeśli w ciągu 7 dni zwycięzcy nie odpowiedzą na prośbę o przesłanie danych do wysyłki, nagroda przepada
3. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych komentarzy stanowiących odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnik, który zwycięży, nie może przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.§4POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu i w terminie do 14 dni od dnia jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego. Reklamacja musi również zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora tj. na adres:
Inglot sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu
ul. Lwowska 154,
37-700 Przemyśl
z dopiskiem "Konkurs Walentynkowy z INGLOT".
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.§5POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Uczestnik Konkursu jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, zasad YouTube ( YouTube Community Guidelines & Policies - How YouTube Works ), oraz obwiązujących przepisów prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw i przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie: www.inglot.pl, w opisie pod filmem  oraz w siedzibie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, np. niepodanie adresu wysyłki lub nie odebranie nagrody jeżeli została ona wysłana na adres podany przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem oraz zasadami YouTube, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności zawierające treści obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami YouTube;
c) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie YouTube;
f) skopiowali odpowiedzi konkursowe od innych Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu YouTube.
7. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Produkt dodany do koszyka